Najpredávanješie produkty

Informácie

Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom internetového obchodu www.biocentral.sk je:


PM central s.r.o.
IČO: 45984000
DIČ: 2023166431 
IČ DPH: SK 20231664351
Kurská 12 
Košice 04022 
zapísaná v ORSR vl.26893 / V 

Kamenná predajňa:

Biocentral
Hlavná 8
Košice 04001 

Kontakt : 
Peter Seman 
0948 857 200

Otváracie hodiny: 
Pon – Pia 9,00 – 18,00 
Sob – 9,00 – 12,00

Všeobecné obchodné podmienky

Článok 1 - Úvodné ustanovenia

  1. Podmienky upravujú práva a povinnosti medzi spoločnosťou PM central s.r.o., so sídlom Kurská 12, Košice , Slovenská republika, IČO: 45984000, Bankové spojenie: FIO banka- účet: 2500537284 / 8330 - IBAN: SK92 8330 0000 0025 0053 7284       SWIFT: FIOZSKBAXXX
   (ďalej len Predávajúci) a fyzickou osobou alebo právnickou osobou, ktorá prostredníctvom internetovej stránky www.biocentral.sk (ďalej len Stránka) kupuje ponúkaný tovar (ďalej len Kupujúci).
  2. Na zmluvný vzťah medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorý nie je spotrebiteľom (§2 ods. 1 písm. a) zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov) sa Čl. 5 a 6 Podmienok nepoužije. Právne vzťahy medzi zmluvnými stranami uvedenými v predchádzajúcej vete, ktoré nie sú podmienkami upravené sa spravujú ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Pri zásielkovom predaji zákon č. 108/2000 z.z. Orgán dozoru : Inšpektorát SOI pre Košický kraj, Vrátna č. 3 , Košice

Článok 2 - Uzavretie zmluvy

  1. Návrh na uzavretie zmluvy (objednávka) je Kupujúci povinný zaslať Predávajúcemu prostredníctvom elektronického formuláru, ktorý je umiestnený na Stránke. Zaradenie konkrétnej položky do formuláru uskutoční Kupujúci kliknutím na ikonu „pridaj do košíka“ . Kliknutím na ikonu „košík“ Kupujúci potvrdí druh a množstvo tovaru, ktorý je predmetom objednávky. Po vyplnení údajov potrebných na prihlásenie (už registrovaný užívateľ), resp. registráciu (nezaregistrovaný užívateľ) kliknutím na ikonu „potvrď objednávku“ zašle Kupujúci objednávku Predávajúcemu.
  2. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu zaslať Kupujúcemu potvrdenie o prijatí objednávky. Zmluva je uzavretá okamihom, kedy dôjde Kupujúcemu potvrdenie o prijatí objednávky Predávajúcim.
  3. Až do okamihu doručenia oznámenia o prijatí objednávky Kupujúcemu je Kupujúci oprávnený objednávku zrušiť.
  4. Od zverejnenia tovaru na Stránke je Predávajúci viazaný podmienkami jeho predaja.
  5. Akúkoľvek ďalšiu elektronickú komunikáciu v súvislosti s právami a povinnosťami zmluvných strán zo zmluvy je Kupujúci povinný zasielať Predávajúcemu na e-mailovú adresu biocentral@biocentral.sk
  6. Fotografie produktov, uvedené v internetovom obchode, treba považovať za ilustračné a nemusia stopercentne zodpovedať skutočnému tovaru. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny produktových fotografií a takisto aj popisu produktov. Kupujúci berie na vedomie, že objednaný produkt sa môže opticky líšiť od produktu prezentovaného v internetovom obchode.
  7. Zoznam tovaru na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci, je katalógom bežne dodávaného tovaru a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Dostupnosť tovaru bude pre kupujúceho potvrdená na základe otázky kupujúceho.
  8. Kupujúci potvrdením objednávky vyhlasuje, že dosiahol vek minimálne 18 rokov, pričom môže predávajúci pri doručení predmetu kúpy požadovať preukázanie sa kupujúceho identifikačným preukazom dokazujúcim dosiahnutie požadovaného veku.

Článok 3 - Kúpna cena, náklady na dodanie tovaru, záloha

  1. Zmluvné strany sa dohodli, že Kupujúci kupuje od Predávajúceho tovar za cenu, ktorá je v čase odoslania objednávky Predávajúcemu uvedená na Stránke ako kúpna cena tovaru. Cena je v Eurách a je konečná.
  2. V prípade, že si Kupujúci neprevezme tovar v sídle Predávajúceho je Kupujúci povinný zaplatiť Predávajúcemu kúpnu cenu a náklady spojené s dodaním tovaru.
  3. Faktúra, ktorá zároveň slúži ako dodací list bude Kupujúcemu doručená v balíku spolu s tovarom.

Článok 4 - Dodanie tovaru

  1. Tovar ktorý je uvedený na eshope www.biocentral.sk je držaný skladom, ak sa stane že sa vypredá je kupujúci okamžite informovaný a je mu ponúknutý náhradný produkt.
  2. Po doručení tovaru do sídla Predávajúceho dodávateľom je Predávajúci povinný bez zbytočného odkladu túto skutočnosť oznámiť Kupujúcemu a navrhnúť Kupujúcemu deň a čas, v ktorom bude Kupujúcemu tovar odovzdaný.
  3. Pri preberaní zásielky je spotrebiteľ povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, spotrebiteľ zásielku nepreberie. Spotrebiteľ Informuje Predávajúceho, ktorý zásielku po dohode zašle opätovne.
  4. Dodacie možnosti:
   • Prevzatie osobne na adrese predajne Biocentral , Hlavná 8, Košice
   • Zaslaním balíka po prevode na účet FIO banka, účet: 2500537284 / 8330
   • IBAN: SK92 8330 0000 0025 0053 7284       SWIFT: FIOZSKBAXXX
   • Na dobierku
  5. Ceny poštovného sú nasledovné: 
   Balík 2. triedy
   Do hmotnostiPredajná cena v EUR
   2 kg 3,40 €
   5 kg 4,50 €
   10 kg 7,00 €
   15 kg 8,00 €

Článok 5 - Záruka, vady tovaru, reklamácia, servis

  1. Predávajúci poskytuje na tovar záruku podľa záručných dôb uvedených na obale a zákonov platných v SR. Pri priemyselnom tovare 24 mesiacov, pri potravinách a čajoch podľa dátumu spotreby na obale. Zasielajú sa predmety z čo najdlhšou dobou spotreby aká je možná od dodávateľa.
  2. Záruka sa nevzťahuje na vady tovaru spôsobené jeho užívaním v rozpore s účelom používania alebo pokynmi uvedenými v návode na použitie, mechanickým poškodením, vystavením tovaru nebezpečným následkom tepelného a/alebo elektromagnetického žiarenia, pôsobením poveternostných vplyvov a vplyvov okolia (vlhkosť, prašnosť, priame slnečné žiarenie, vibrácie), mechanickým poškodením a neoprávnenými zásahmi do tovaru. Reklamácia nie je možná pri tovare s veľmi krátkou dobou spotreby (čerstvé pečivo a chlieb), v prípade zásielkového predaja.
  3. V prípade vzniku vád tovaru počas záručnej doby je Kupujúci oprávnený reklamovať vady v sídle Predávajúceho, prípadne sa obrátiť mailom alebo telefonicky.
  4. Pri uplatňovaní nárokov zo zodpovednosti za vady je Kupujúci povinný predložiť doklad o kúpe tovaru (faktúru/pokladničný blok), záručný list a písomne oznámiť podstatu vady tovaru. Kupujúci je povinný odovzdať tovar spolu s príslušenstvom. V prípade zasielania tovaru je Kupujúci povinný uskutočniť všetky úkony potrebné na ochranu tovaru pred poškodením počas prepravy.V prípade, že oprava chybného tovaru alebo jeho výmena nie je možná, je predávajúci oprávnený pristúpiť k zrušeniu zmluvy vystavením dobropisu kupujúcemu vo nákupnej ceny tovaru v deň nákupu.

Článok 6 - Odstúpenie od zmluvy

  1. Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní, odo dňa prevzatia zásielky. Spotrebiteľ v lehote siedmich pracovných dní odo dňa odstúpenia od zmluvy vráti tovar predávajúcemu bez ohľadu na to, či tovar bol použitý alebo má vady, ktoré spotrebiteľ nespôsobil; primeraná starostlivosť o tovar musí byť zachovaná. Spätnú zásielku hradí kupujúci. Finančné prostriedky mu budú zaslané na účet, prípadne na adresu. V prípade, že Predávajúci nemôže splniť zmluvu pretože objednaný tovar nemôže dodať, je povinný o tom bezodkladne informovať Kupujúceho a do štrnástich (14) dní mu vrátiť cenu zaplatenú za tovar. Kupujúci nemá právo na náhradu nákladov, ktoré vynaložil na objednanie tovaru.
  2. Doručením oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej strane sa zmluva zrušuje. Zmluvné strany sú si bez zbytočného odkladu povinné vrátiť plnenia ktoré si na základe zmluvy navzájom poskytli.

Článok 7 - Záverečné ustanovenia

 1. Podmienky nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na Stránke.
 2. Zmluvný vzťah medzi zmluvnými stranami je uzavretý podľa slovenského práva.
 3. Zaslaním objednávky Kupujúci poskytuje Predávajúcemu súhlas na spracovanie jeho osobných údajov pre účely plnenia práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy a pre účely poskytovania informácií o produktoch a službách Predávajúceho Kupujúcemu. Tento súhlas je Kupujúci oprávnený kedykoľvek odvolať.